!

For Kommuner

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Vejen til et selvstændigt og aktivt liv
Hvis en ung ønskes optaget på STU på Ungdomscenter Knudmosen, henvender man sig til den unges uddannelsesvejleder.
Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder en uddannelsesplan efter samråd med den unge, – og hvis den unge ikke er myndig, forældremyndighedens indehaver. Uddannelsesplanen vedlægges indstillingen til visitationsudvalget, som træffer afgørelse herom.
Kort om uddannelsen og lovgrundlaget
Den 1. juni 2007 vedtog Folketinget en lov om en ny ungdomsuddannelse, som er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det er kommunens beslutning, om eleven kan få bevilget uddannelse.

Unge, der ikke er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse, fik hermed ret til 3 års uddannelse tilrettelagt efter deres individuelle behov og interesser.

Formålet med uddannelsen er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til et selvstændigt og aktivt liv – på arbejdsmarkedet, i fritiden og i familien.

Uddannelsen retter sig mod unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Heller ikke selv om der tilbydes støtte eller særligt tilrettelagt undervisning.

Uddannelsen er 3-årig, på fuld tid og gratis for den unge.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser.
Uddannelsen består af:

  • En almendannende del – rettet mod den unges personlige og sociale udvikling.
  • En specifik, målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder.
  • Praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet.
  • Vejledning.

Når uddannelsen er færdig, modtager den unge et kompetencepapir, der beskriver de kompetencer, den unge har opnået.

Den unge kan under uddannelsen modtage førtidspension eller (for)revalideringsydelse, hvis den unge i øvrigt er berettiget til det.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ungdomscenter Knudmosen – Tlf.: 96 28 66 88.

Den konkrete lovgivning omkring den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) kan ses på dette link:

www.retsinformation.dk