Pædagogisk ståsted

KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik 

KRAP tager udgangspunkt i, at vi alle har mere eller mindre tydelige dannelsesidealer og værdifo-restillinger om, hvordan vi oplever og skaber relationer, trivsel, glæde, kreativitet og motivation. Så vi får en oplevelse af sammenhæng, betydning og mening.

Kognitiv vil sige, at vores individuelle måde at fortolke og vurdere en situation på afhænger af hvilke tan-ker, følelser og sanser, der aktiveres. Dette motiverer så vores handlinger. Ofte har to mennesker vidt for-skellige opfattelser af den samme her og nu situation, afhængig af erfaringer og tidligere oplevelser, samt hvilke forventninger vi har fremadrettet.

Ressourcefokuseret handler om, at alle mennesker indeholder ressourcer. Al adfærd og måder at være sammen med andre mennesker på, handler om at vi dybest set altid gør det bedste vi kan i en given situa-tion, med de mennesker og de udfoldelsesmuligheder, der er til stede. Velvidende at ikke alle strategier er hensigtsmæssige, hverken på kort eller lang sigt, så ses de som værende ’det bedste bud’.

Anerkendende betyder, at vi må vise interesse for at kende noget til det andet menneske for at vi kan møde vedkommende og validere det netop der, hvor vedkommende er i sit liv. Anerkendelse af sig selv er fundamentet for at vi kan indgå i anerkendende relationer til andre. At blive mødt med anerkendelse er for-udsætningen for dannelsen af et sundt selvværd, interesse for andre mennesker og tillid til, at én selv og andre er betydningsfulde.

Pædagogik er relateret til praksis. Det er en pædagogisk metode, der kan anvendes i processen med at gøre en hensigt til handling.

 

Positiv Psykologi

Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske under-søgelser. Forskningsområdet, som primært omhandler trivsel kan inddeles i:

1. Positive tilstande (Positive emotioner)

2. Positive træk (Engagement)

3. Positive relationer

4. Positive fællesskaber (Mening)

5. Optimal menneskelig funktion.

Positiv psykologi handler ikke om positiv tænkning. Det handler om, at den tilstand, man er i, skal egne sig til den situation, man skal håndtere.

RESPEKT FOR FORTIDEN – UDGANGSPUNKT I NUTIDEN – SKABES FREMTIDEN